Informace o zpracování osobních údajů

Webová aplikace E-ZAK provozovaná na doméně https://zakazky.ckrumlov.cz je elektronickým nástrojem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"). Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účely přípravy a realizace zadávacích řízení a z nich vyplývajících plnění dle ZZVZ a interních směrnic jejich zadavatele, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR").

Správce osobních údajů

jednotliví zadavatelé: seznam profilů zadavatelů
kontaktní e-mail:

Zpracovatel osobních údajů

QCM, s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno
IČO: 26262525
kontaktní e-mail:

Účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů a doba jejich uchovávání

V elektronickém nástroji E-ZAK jsou osobní údaje zpracovávány za účelem

 • založení (registrace) a administrace uživatelských účtů,
 • přípravy a realizace zadávacích řízení a z nich vyplývajících plnění v rozsahu nezbytném pro naplnění legislativních požadavků,
 • zasílání systémových e-mailových notifikací (upozornění),
 • ochrany před zneužitím přístupu.
Zpracovávány jsou následující kategorie osobních údajů:
 • identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, funkce, identifikační údaje či identifikátory vydané orgány veřejné moci (IČO fyzické osoby), datum narození u podnikající fyzické osoby bez IČO, digitální certifikát (např. elektronický podpis), osobní číslo zaměstnance,
 • kontaktní/adresní údaje - e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, faxové číslo,
 • další potenciálně osobní údaje - IP adresa internetových požadavků.

Nejsou zpracovávány žádné osobní údaje zvláštní kategorie ve smyslu GDPR čl. 9.

Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování ve smyslu GDPR čl. 22.

Osobní údaje jsou v systému E-ZAK uchovávány

 • 10 let od chvíle, kdy se subjekt údajů naposledy aktivně zúčastnil realizace zadávacích řízení či z nich vyplývajících plnění (splnění právní povinnosti dle ZZVZ),
 • po dobu platnosti případného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zdroje osobních údajů

Primárním zdrojem osobních údajů je subjekt údajů v rámci registrace, popř. aktivace uživatelského účtu, v rámci správy svého uživatelského profilu či při použití elektronického podpisu.

Dalšími zdroji osobních údajů mohou být:

 • tzv. před-registrace, kdy platně přihlášený uživatel s odpovídajícím oprávněním vloží do systému kontaktní údaje a zejm. e-mailovou adresu fyzické osoby, na kterou je odeslán e-mail s pokyny pro dokončení registrace, resp. aktivaci uživatelského účtu
 • úkony Správce v rámci přípravy a realizace zadávacích řízení a z nich vyplývajících plnění dle ZZVZ a interních směrnic jejich zadavatele

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány také dalšími zpracovateli, vždy však pouze se souhlasem a na pokyn Správce.
Jedná se o:

 • provozovatele spisových služeb

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány také třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Osobní údaje nejsou systémem E-ZAK předávány do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

Práva subjektu údajů (registrovaných uživatelů)

Právo na opravu je primárně zajištěno v rámci administrace uživatelských účtů - každý uživatel si po přihlášení může upravit či doplnit osobní údaje v rámci svého uživatelského profilu. V případě nedokončené před-registrace je možné se obrátit e-mailem na Správce či Zpracovatele (kontakt viz začátek tohoto dokumentu).

Právo na výmaz ("právo být zapomenut") je primárně zajištěno v rámci administrace uživatelských účtů - každý uživatel může po přihlášení v rámci svého uživatelského profilu využít funkcionalitu pro smazání účtu (uživatelé s oprávněním správce organizace mohou smazat i jiné uživatelské účty v rámci své organizace). V případě, že existuje další právní důvod pro zpracování (byl pořízen záznam o elektronickém úkonu provedeném tímto uživatelem v rámci zadávání zakázek, přičemž legislativou je požadována jednoznačná identifikace osoby, která elektronický úkon provedla), budou jeho osobní údaje vymazány až po stanovené době. V opačném případě budou osobní údaje uživatele vymazány ihned. Stejným způsobem je realizováno právo na odvolání dříve uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Právo na omezení zpracování je primárně zajištěno v rámci administrace uživatelských účtů - každý uživatel si po přihlášení může odstranit vybrané osobní údaje v rámci svého uživatelského profilu. V případě nedokončené před-registrace je možné se obrátit e-mailem na Správce či Zpracovatele (kontakt viz začátek tohoto dokumentu).

Právo na přenositelnost údajů je primárně zajištěno v rámci administrace uživatelských účtů - každý uživatel po přihlášení může v rámci svého uživatelského profilu využít funkcionalitu exportovat.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na adresu Správce (kontakt viz začátek tohoto dokumentu).

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům je zajištěna tímto dokumentem a výše uvedenými postupy a funkcionalitami.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Informace jsou uvedeny v samostatném článku Cookies.